Waspak

producent opakowań z tworzyw sztucznych

Get Adobe Flash player


Firma WASPAK Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w WASPAK Sp. z o.o. poprzez zakup infrastruktury B+R oraz aparatury naukowo-badawczej, niezbędnych do realizacji prac B+R w obszarze innowacyjnych technologii wtrysku tworzywa gazem", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu Spółka zakupiła infrastrukturę B+R, która w okresie trwałości projektu pozwoliła jej na przeprowadzenie zaplanowanych w Agendzie Badawczej prac B+R w obszarze nowatorskiej technologii wtrysku tworzywa z gazem, celem jej zastosowania do wytwarzania opakowań i pojemników cienkościennych z tworzyw sztucznych. W wyniku zakończonych prac badawczo-rozwojowych Spółka opracowała parametry procesowe i wdrożyła do produkcji technologię wtrysku tworzywa z gazem w zastosowaniu do udoskonalonych opakowań/pojemników z tworzyw sztucznych (skrzynki ogrodnicze oraz donice ogrodnicze), gdzie wyniki prac badawczych pozwoliły na rozpoczęcie wytwarzania ww. produktów, których skład stanowi opracowana mieszanina składająca się z ok. 88-92% objętościowych polipropylenu i ok. 8-12% objętościowych gazu (stosowany może być azot lub dwutlenek węgla). Zatem osiągnięto zakładany cel badawczy w postaci stworzenia opakowania/pojemnika w postaci m.in. donicy o ograniczonej masie i o zredukowanej ilości tworzywa sztucznego w wyniku zastosowania gazu podczas procesu wtrysku. Opracowane parametry procesowe (ustalonym w trakcie badań skład mieszaniny oraz % dozowania gazu) pozwoliły zachować określoną porowatości oraz optymalną wytrzymałości produktów końcowych, co wpłynęło pozytywnie na właściwości użytkowe produktów oraz pozwoliło na uzyskanie oszczędności materiałowych w procesie produkcji. Wyniki prac B+R pozwoliły Spółce na rozpoczęcie wytwarzania udoskonalonych produktów tj. donic ogrodniczych o poj. 5 l i 30 l oraz skrzynek ogrodniczych 15 kg, wytworzonych z udziałem gazu. Opracowane przez Spółkę parametry procesu wtrysku tworzyw sztucznych pozwoliły na:

  • otrzymanie produktu lżejszego zachowującego jednocześnie niezbędne parametry wytrzymałościowe,
  • oszczędności surowca ok. 10% (uzyskane dzięki porowatości, mikroporowatej strukturze, wewnątrz ścianek produktu),
  • uzyskanie efektu mniejszych sił zwarcia form wtryskowych,
  • uzyskanie krótszego czasu cyklu (czas docisku, czas chłodzenia),
  • uzyskanie efektu większej wydajność procesu wtrysku,
  • większy wybór rodzajów tworzyw surowcowych.

Spółka wdrożyła zatem efekty prac B+R do własnej działalności przedsiębiorstwa i skomercjalizowała efekty prac B+R poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty sprzedażowej o udoskonalony rodzaj produktów w postaci opakowań i pojemników cienkościennych z tworzyw sztucznych tj. donic ogrodniczych o poj. 5 l i 30 l oraz skrzynek ogrodniczych 15 kg, wytworzonych z udziałem gazu przy zastosowaniu mieszaniny/materiału zawierającego 81-89% regranulatu pochodzącego z recyklingu. Spółka w okresie trwałości utrzymała utworzone w wyniku realizacji projektu nowe miejsca pracy. W celu ochrony praw własności intelektualnej uzyskanych w toku prac B+R wyników, Spółka dokonała ich zgłoszenia jako wynalazku do Urzędu Patentowego RP pt. „Donica i sposób wytwarzania donic”. Rozwiązanie według wynalazku pozwala na uzyskanie donic posiadających niezbędne cechy użytkowe, o zmniejszonej masie, wykonanych z materiału pochodzącego z recyklingu. .

Wartość projektu: 3 676 470,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 643 125,00 PLN